Geography Department Seminar: קיימות מערכות מזון בעידן גלובאלי

דר' דור פרידמן, המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אונ' בן גוריון בנגב

15 June 2021, 14:15 
 
Geography Department Seminar

תקציר:

דר' דור פרידמן, המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אונ' בן גוריון בנגב

תהליכי גידול אוכלוסיה וצמיחה כלכלית צפויים להביא לגידול משמעותי בביקוש למזון במהלך העשורים הקרובים. צעדים שונים, דוגמת הגדלת שטחי החקלאות והגדלת התשומות החקלאיות, צפויים להביא לגידול בכמות המזון המיוצר. אולם, לצד זאת הם צפויים להגדיל את הלחצים הסביבתיים שמקורם בפעילות אנושית, תוך השתת פגיעה משמעותית במערכות אקולוגיות ברחבי העולם. אופייה הגלובאלי של מערכת המזון העולמית בא לידי ביטוי בכך שכמות הולכת וגדלה של אנשים במקומות שונים בעולם צורכים מזון המיוצר במערכות אנושיות-סביבתיות מרוחקות ואילו במקרים מסוימים הופך קיומם של יותר אנשים להיות תלוי במערכות מרוחקות. בעוד מחקרים רבים עוסקים במסחר בין לאומי במזון ובהשפעה הסביבתית של גידול מזון, רק מעטים קושרים בין השניים ובוחנים את ההשפעה הסביבתית באזורים שונים בעולם אשר מונעת על-ידי צריכת מוצרי מזון באזורים אחרים. בהרצאה יוצגו ממצאיו של מחקר אשר בוחן את התלות של מדינות שונות בעולם באזורי ייצור מזון מקומיים ומרוחקים, ואת הלחץ וההשפעה הסביבתיים אשר קשורים בצריכת המזון של מדינות אלו. 

 

בחינה של התלות וההשפעה הסביבתית של צרכני מזון על מקורות אספקת המזון במסגרת מחקר בין-אזורי מהווה בסיס למדיניות בין-אזורית פרו-אקטיבית העוסקת בסוגיות, כמו: ביטחון מזון, שימור מגוון מינים ואספקת שירותי מערכת אקולוגית. מסחר בין-לאומי משחק תפקיד חשוב בהשגת ביטחון מזון ברמה הלאומית במדינות שונות בעולם, וכן הוא מסייע בהפחתת ההשפעה הסביבתית של מערכת ייצור וצריכת המזון העולמית.

 

 

 

 

 

Seminar Organizer: Prof. Itzhak Benenson

 

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive