Physics at Noon: חזיתות חדשות בפיזיקת החלקיקים

Prof. Abner Soffer

28 April 2019, 12:00 
Shenkar Building, Melamed Hall 006 
Physics at Noon

 

תקציר:

הידע הרב וההבנה העמוקה של חוקי הפיזיקה שרכשנו  בעשורים האחרונים עוררו תעלומות יסודיות יותר. פתרון תעלומות אלה מצריך מחד מדידות מדויקות של תכונות של חלקיקים ידועים, ומאידך חיפוש חלקיקים חדשים הנחזים על-ידי מודלים של ״פיזיקה חדשה״. בשנים הקרובות, מאיצי חלקיקים בהירים וגלאים מדויקים יפתחו חזיתות מחקר חדשות. 

 

בהרצאה זו אתאר כדוגמה את המדידות והחיפושים שאנו עורכים ב״חזית האנרגיה״ באמצעות הגלאי ATLAS וב״חזית הבהירות״ באמצעות הגלאי Belle II.

 

 

Event Organizer: Prof. Tomer Vollansky

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive