Physics at Noon: קוביות "לגו" בעובי אטום בודד ומצבי יסוד קוונטים "מלאכותיים"

26 May 2019, 12:00 
Shenkar Building, Melamed Hall 006 
Physics at Noon

 

תקציר:

מה קורה לחומר כאשר מרדדים את הגביש עוד ועוד ?
אחת שמתקרבים לסקלה השריגית, האלקטרונים מסתדרים במצבי "תנע-אנרגיה" חדשים המאפשרים תכונות מופלאות שאינן זמינות במבנה התלת-מימדי המאקרוסקופי.
לעומת זאת, לא יתכן קיום של חומרים בעובי אטום בודד שכן שכבה כה דקה תתקפל או תתפרק מיד.
כך לפחות חשבנו עד 2004 – השנה בה שכבה אטומית של אטומי פחמן – "גרפן" - בודדה לראשונה.
מלבד היותו החומר החזק והגמיש ביותר בטבע, המוליך הטוב ביותר (למטען וחום) ועוד, גרפן מאפשר לממש ולחקור מצבי תנע-אנרגיה של אלקטרונים יחסותיים כמו גם מצבי יסוד ייחודיים שלא נחזו קודם לכן.
היום, ניתן לרדד מספר רב של חומרים שכבתיים עד כדי קבוע שריג בודד ולחקור תכונות בסיסיות של מבודדים טופולוגיים, מוליכי על ומגנטים בגבול הדו-מימדי האולטימטיבי. 
האתגר, הוא לחזות, "להנדס", ולמדוד תכונות חשמליות של  גבישים מלאכותיים הנבנים ע"י הרכבת השכבות יחד – כמו קוביות "לגו" – לשם מימוש מצבי יסוד חדשים ומסקרנים.

 

 

Event Organizer: Prof. Tomer Vollansky

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive