Geography Department Seminar: קיימות מערכות מזון בעידן גלובאלי

מר דור פרידמן, דוקטורנט, המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

30 April 2019, 14:15 
Yad Avner Building, Hall 115 
Geography Department Seminar

תקציר:

תהליכי גידול אוכלוסייה וצמיחה כלכלית צפויים להביא לגידול משמעותי בביקוש למזון במהלך העשורים הקרובים. צעדים שונים, דוגמת הגדלת שטחי החקלאות והגדלת התשומות החקלאיות, צפויים להביא לגידול בכמות המזון המיוצר. אולם, לצד זאת הם צפויים להגדיל את הלחצים הסביבתיים שמקורם בפעילות אנושית, תוך השתת פגיעה משמעותית במערכות אקולוגיות ברחבי העולם. אופייה הגלובאלי של מערכת המזון העולמית בא לידי ביטוי בכך שכמות הולכת וגדלה של אנשים במקומות שונים בעולם צורכים מזון המיוצר במערכות אנושיות-סביבתיות מרוחקות ואילו במקרים מסוימים הופך קיומים של  יותר אנשים להיות תלוי במערכות מרוחקות. בעוד מחקרים רבים עוסקים במסחר בין לאומי במזון ובהשפעה הסביבתית של גידול מזון, רק מעטים קושרים בין השניים ובוחנים את ההשפעה הסביבתית באזורים שונים בעולם אשר מונעת על-ידי צריכת מוצרי מזון באזורים אחרים. בהרצאה יוצגו ממצאיו של מחקר אשר בוחן את הלחץ ואת השפעה הסביבתיים אשר קשורים בצריכת המזון של ישראל. מקרה הבוחן של ישראל מדגיש את חשיבות המחקר הבין-אזורי כבסיס למדיניות בין-אזורית פרו-אקטיבית העוסקת בסוגיות, כמו: ביטחון מזון, שימור מגוון מינים ואספקת שירותי מערכת אקולוגית. כיום, חלק ניכר מאספקת המזון בישראל מיובאת ממדינות שונות. ההרצאה תציג מיפוי מדויק (רזולוציה מרחבית של כ-10 ק"מ) של מקורות המזון של ישראל וניתוח של הלחצים אשר מופעלים בשל כך על משאבי טבע (כגון: קרקע ומים) ושל ההשפעות על מגוון מינים ועל שירותי מערכת אקולוגית אחרים (אספקת מי שתייה, בניית קרקעות). 

 

 

Seminar Organizer: Prof. Hadas Saaroni

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive