Geography Department Seminar: מבנים נטושים באזורי הביקוש

מר עדן ששון, מתכנן ערים ומנהל פרויקטים, AVIV AMCG, תשתיות ותחבורה

02 April 2019, 14:15 
Yad Avner Building, Hall 115 
Geography Department Seminar

תקציר:

העבודה (עבור משרד האוצר) נועדה לזהות חסמים העומדים בפני יזמים/בעלי נכסים, בבואם להשמיש מחדש מבנים שניטשו.

 

הבדיקה כללה כ 50 מבנים ששימשו למסחר, תעסוקה, מבני ציבור ומגורים, בשלבים שונים של נטישה. מתוכן נבחרו 20 מבנים שעמדו בתנאי סף לפי שיקולי תכנון, סביבה ובעלות. לטובת הדירוג למידת היכולת לשימוש מחדש, פותחה מתודולוגיה כמותית, שכללה ציונים לפי דירוג המבנים בפרמטרים שונים.

 

בנוסף נערכה סקירה למדיניות הנהוגה בישראל מול מדינות שונות בצפון אמריקה ובמערב אירופה. הסקירה העלתה ממצאים ומסקנות לטיפול בתופעה בכלים רגולטוריים שונים.

 

 

Seminar Organizer: Prof. Hadas Saaroni

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive