Geography Department Seminar: הכנת רקע אקולוגי כבסיס לתכנון מרחבי

מר אורי רמון, מנהל מכון דש"א, המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב

14 May 2019, 14:15 
Yad Avner Building, Hall 115 
Geography Department Seminar

תקציר:

מכון דש"א מתמחה מזה שנים באיסוף וניתוח של ידע ומידע על השטחים הפתוחים וערכיהם ובגיבוש עקרונות מדיניות וכלים שיבטיחו שילוב ראוי בין צורכי הפיתוח והשמירה על השטחים הפתוחים וערכיהם, המכון פיתח שיטה ייחודית לסקר והערכה של השטחים הפתוחים והמלצותיו המקצועיות משמשות את גורמי התכנון והביצוע להשגת פיתוח בר-קיימא.

 

המכון מתנהל במסגרת מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט – המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי באוניברסיטת תל אביב.

 

בשני העשורים האחרונים ערך מכון דש"א כ-45 סקרי טבע ונוף, המתפרסים על פני חלקים נרחבים מהארץ. בנוסף ערך מכון דש"א למעלה מ-70 מחקרים ומסמכי מדיניות בנושאים: תכנון מתארי ובניה, מערכות טבעיות, חקלאות, נופש בחיק הטבע, ממשל כלכלה וניהול מקרקעין ועוד.

 

סקרים אקולוגיים ברזולוציות שונות מבוצעים ע"י יחידת הסקרים במכון דש"א באוניברסיטת תל אביב מזה כשלושים שנה. המכון פיתח כלים חשובים וחיוניים לתכנון מאוזן ופיתוח בר-קיימא בשילוב עם שמירה ערכי המגוון הביולוגי, המערכות האקולוגיות וערכי המורשת הגלומים בשטחים הפתוחים. הסקרים מבוצעים ע"י צוות מקצועי מיומן ומנוסה באמצעות עבודת שדה מפורטת ואיסוף חומר כתוב וניתוח מקצועי של הנתונים תוך הסתייעות במערכת מידע גיאוגרפי ממוחשבת ביחידת ה-GIS של מכון דש"א. יחידת הסקרים פועלת בשיתוף הדוק עם המשרד להגנת הסביבה ובהנחיית מומחים מאוניברסיטת תל-אביב.

 

הסקרים מופצים ללא תמורה לכל גורם רלוונטי ובעיקר למערכות התכנון וניהול המקרקעין ומשמשים חומר רקע חיוני לתכנון וניהול בני קיימא. לסקרים ולפעילות המכון תרומה ניכרת להטמעת השמירה על המגוון הביולוגי והנופי והמערכות האקולוגיות במערכות התכנון והניהול של השטחים הפתוחים.

 

המכון הוקם והתפתח מאז סוף שנות השמונים במשותף על ידי הגופים הסביבתיים במטרה לאסוף ולנתח מידע על שטחים פתוחים כרקע לתכנונם ולניהולם. זאת מתוך תובנה שיש צורך חיוני במידע מקצועי ואמין בתחום זה כרקע לתכנון וניהול מושכל של משאבי הקרקע והשטחים הפתוחים. יחידת הסקרים מבצעת סקרים שיטתיים על יחידות שטח גדולות יחסית, במתודולוגיה ברורה ושקופה. הפעילות נעשית בצורה מקצועית, במימון גופים ציבוריים ותרומות במחירי עלות ללא כוונת רווח. תוצרי הסקרים הם נכס ציבורי שעומד לרשות גורמי התכנון, הסביבה וניהול המקרקעין ולכלל הציבור, הם מופצים בכתב ודרך אתר אינטרנט ובאמצעות ימי עיון פתוחים לקהל הרחב.

 

במכון דש"א פועלת גם יחידת מחקר שעוסקת במחקר יישומי, בנושאים של שמירת שטחים פתוחים, שמירת מגוון ביולוגי ונושאים משיקים. בשנים האחרונות מתמקדת יחידת המחקר בנושאים של סביבה חקלאית. היחידה מקדמת מחקרים לזיהוי של ערכיות השטחים החקלאיים מבחינה אקולוגית וסביבתית, והטמעת מסקנות המחקר בתחומי תכנון ומדיניות.

 

מכון דש"א הוא מסגרת העוסקת באופן ייחודי בנושאים של סקר והערכה של משאבי קרקע ושטחים פתוחים בדרך המשלבת ידע אקדמי ויישומי. היכולות המקצועיות, הניסיון רב השנים שהצטבר במכון והמסורת הארוכה של שיתוף הפעולה הרחב והממושך בין הגופים השותפים לפעילות מגבירים את האמון הרחב לו זוכים המכון ותוצרי הסקר והמחקר בקרב גורמים רבים.

 

לצפייה בסקרים ובמחקרים ולמידע נוסף על מכון דש"א, ניתן להיכנס לאתר האינטרנט של המכון

 

 

Seminar Organizer: Prof. Hadas Saaroni

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive